Onze huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden, transport en algemene Betalingsvoorwaarden van de firma Wemmet.

Algemene voorwaarden

- Als op het leveringsadres trappen, beperkte doorgang en andere obstakels zijn moet de huurder / koper de verhuurder of

verkoper hiervan op de hoogte stellen !

- De verhuurprijzen zijn inclusief levering, opstelling en afbreken in een straal van 15 km rond Dendermonde anders wordt er een bijkomende kmvergoeding gerekend.


- Bij eventuele schade en/of verlies aan de gehuurde materiaal blijf de waarborg in bezit van de verhuurder en dient deze als

voorschot voor herstelling of nieuw heraankoop.


- De waarborg wordt terugbetaald aan de huurder na controle van het materiaal.


- Springkastelen en tenten en vloeren worden altijd door Wemmet geleverd.


- De tafels, stoelen, banken, receptietafels, volksspelen kunnen afgehaald worden maar worden ook op verzoek geleverd.


- Behalve springkastelen, tenten en skydancers mag al ons ander verhuurbaar materiaal niet in de regen staan of nat worden.


- Na de verhuring/feest dient de verhuurder de artikels proper te maken o.a. tafels,stoelen,receptietafels,volksspelen,ijskasten,

enz… anders wordt de borg ingehouden voor de reiniging !


- De doorgang naar de plaats waar het gehuurde materiaal dient opgesteld te worden moet breed genoeg zijn zodat het materiaal er door kan.


- De huurder verleent ten allen tijde VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar het verhuurde materiaal opgesteld is.


- Aan het gehuurde goed mag niet gezaagd, gespijkerd, of geschilderd worden en mag er geen kleefband of tape bevestigd

worden of andere dingen die het materiaal kunnen beschadigen.


- Ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en geeft hem het recht alle overeenkomsten en

contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat.  Gevallen van

overmacht zijn o.a.: oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoring, laattijdige

levering van goederen en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de huurovereenkomst

onmogelijk maken het is duidelijk dat de bovenstaande overmachtgevallen dienen als voorbeeld en zonder enige beperkende

bedoelingen gegeven zijn.


- Bij opstelling/levering van het materiaal erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij/zij zich van de goede staat en de werking van

de gehuurde goederen heeft vergewist en dat de huurder op de hoogte gebracht is van de opstellingsvoorwaarden van het gehuurde materiaal.

- Skydancers bewegen in de lucht hierdoor moeten zij zo geplaatst worden dat deze geen obstakels raken of beschadigd kunnen geraken. 


- Het is verboden het materiaal verder te verhuren of geldelijk uit te baten. Dit kan slechts na akkoord van de verhuurder.


- De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het volledige materiaal vastgesteld na de huurperiode. De huurder zal de

aangebrachte schade volledig vergoeden en bij diefstal, verlies,

ontbreken van het materiaal de kosten voor vervanging(=nieuwwaarde)of de reparatie volledig voor zich nemen.


- De huurder staat ook in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal enis volledig verantwoordelijk.


- De verhuurder - eigenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw hiervan.


- De huurder moet de verhuurder verwittigen als er obstakels in de ondergrond zitten die kunnen beschadigd worden bij het

opstellen of afbreken van de tent. (o.a. elektriciteit, kabels, enz. )


- Het springkasteel of tent wordt op een vlakke oppervlakte geplaatst en ( deze moet rein zijn o.a. geen scherpe onderdelen,

uitwerpselen van dieren, enz.) dit bij voorkeur op gras of zand

waar op het materiaal volledig vrij kan staan met een afstand van minimum 1 meter rondom.


- Indien het springkasteel of tent toch op een harde ondergrond staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden,

dient de huurder de verhuurder op de hoogte te stellen !!


- Er dient één persoon aanwezig te zijn voor een hand te helpen bij het rechtzetten van een tent.


- De verzekering van en voor de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.


- Gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde materiaal geeft de huurder geen enkel recht op prijsvermindering of

terugbetaling.


- Bij verhuring van de springkastelen dient de huurder een verlengkabel te voorzien tot aan de achterkant van het springkasteel

en elektriciteit van 220 Volt van en 16 ampère te leveren.


- De toevoerbuis tot de motor van het springkasteel moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor).


- Indien er onvoldoende stabiliteit is op het springkasteel, mag de huurder niemand meer toelaten op het springkasteel.


- Het is verboden op/over de muren/dak te klimmen of aan te hangen, met schoenen, eetwaren, snoepgoed, drank, brillen,

schrijfbaar gerief of andere voorwerpen het springkasteel te betreden.


- Bij een stroompanne of uitschakelen gaat het springkasteel langzaam af en moeten de kinderen het toestel onmiddellijk verlaten


- Bij storm dient de huurder het gehuurde materiaal in veiligheid te brengen Bij verhuring van meerdere dagen dient men ’s

nachts het materiaal in veiligheid te brengen of te stellen zodoende dat er geen schade of diefstal kan gebeuren.


- Bij regenval blijft het springkasteel altijd opgeblazen tot de verhuurder deze komt afhalen.

 

 

Algemene betalingsvoorwaarden

 

Onderhavige betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Er kan alleen schriftelijk en dit vermeld op de bestelbon of factuur van worden afgeweken.

Door handtekening van de bestelbon, leveringsbon of factuur verklaart de koper de betalingsvoorwaarden

van de firma Wemmet gelezen en volledig goedgekeurd te hebben.

- De goederen worden afgehaald, verzonden of geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon en dit rekening

houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel of andere.

- De firma Wemmet kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade door onze  producten.

- De klant (koper of huurder) is volledig en onvoorwaardelijk aansprakelijk voor en door het gebruik van deze goederen en dit aan zichzelf , derden, materiaal, enz…

- Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.

- Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld

bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere

onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.   Uw dossier wordt ook doorgestuurd naar een incasso bureau.

- Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige

overeenkomst worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

De huurder/ erkend in kennis en op de hoogte te zijn van deze huur en betalingsvoorwaarden en verklaard door handtekening van dit formulier, de bestelbon of factuur er onvoorwaardelijk met akkoord te zijn.

Naam + handtekening, ( Eigen naam geschreven door klant  )